Conceptul de opțiune și esența economică,

Scopul prezentei comunicări este de a oferi orientare privind problemele de competenţă în conformitate cu Regulamentul CE nr. Această orientare formală ar trebui să permită societăţilor să stabilească mai repede, înainte de iniţierea oricărui contact cu Comisia, dacă şi în ce măsură operaţiunile lor pot fi vizate de controlul comunitar al concentrărilor economice.

Prezenta comunicare înlocuieşte Comunicarea privind conceptul de concentrare   2Comunicarea privind conceptul de asociaţii în participaţiune cu funcţionalitate deplină   3Comunicarea privind întreprinderile implicate   4 şi Comunicarea privind calcularea cifrei de afaceri   5.

Potrivit definiției date de Lionel Robbins îneconomia este știința care studiază modul de alocare a unor resurse rare în scopuri alternative.

Prezenta comunicare abordează conceptele de concentrare şi asociaţie în participaţiune cu funcţionalitate deplină, întreprinderi implicate şi calcularea cifrei de afaceri, aşa cum s-a stabilit la articolele 1, 3 şi 5 din regulamentul privind concentrările economice. Problemele privind trimiterile sunt soluţionate în Comunicarea privind trimiterile   6.

Interpretarea de către Comisie a articolelor 1, 3 şi 5 din prezenta comunicare nu aduce atingere interpretării care poate fi dată de Curtea de Justiţie sau de Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene.

Orientarea prezentată în prezenta comunicare reflectă experienţa Comisiei în aplicarea regulamentului modificat privind concentrările economice şi a regulamentului anterior, de la intrarea în vigoare din 21 septembrie a ultimului regulament. Principiile generale care guvernează problemele prezentate în prezenta comunicare nu au fost modificate prin intrarea în vigoare a Regulamentului CE nr.

Principiile regăsite în comunicare vor fi aplicate şi dezvoltate în continuare în cazuri individuale de către Comisie. Conform articolului conceptul de opțiune și esența economică, regulamentul privind concentrările economice se aplică numai operaţiunilor care îndeplinesc două condiţii.

Account Options

În primul rând, trebuie să existe o concentrare economică a două sau mai multe întreprinderi în sensul articolului 3 din regulamentul privind concentrările economice. În al doilea rând, cifra de afaceri a întreprinderilor implicate, calculată în conformitate cu articolul 5, trebuie să respecte pragurile stabilite în articolul 1 din regulament.

Conceptul de concentrare inclusiv cerinţele speciale aferente asociaţiilor în participaţiuneca o primă condiţie, este prezentat în partea B; identificarea întreprinderilor implicate şi calcularea cifrei de afaceri a acestora, relevante pentru a doua condiţie, sunt prezentate în partea C. Comisia îşi stabileşte competenţa cu privire la o concentrare prin decizii în temeiul articolului 6 din regulamentul privind concentrările economice   7.

În conformitate cu articolul 3 alineatul 1 din regulamentul privind concentrările economice, o concentrare vizează numai operaţiunile în care modificarea controlului în întreprinderile implicate este de durată. Considerentul 20 din preambulul regulamentului privind concentrările economice explică faptul că conceptul de concentrare se referă la operaţiuni care generează o modificare de durată în structura pieţei.

Deoarece testul menţionat la articolul 3 se bazează pe noţiunea de control, existenţa unei concentrări este determinată în mare măsură de criterii calitative mai degrabă decât de criterii cantitative. Articolul 3 alineatul 1 din regulamentul privind concentrările economice defineşte două categorii de concentrări economice: — cele derivate din fuziunea mai multor întreprinderi independente anterior [litera a ]; — cele derivate dintr-o preluare a controlului [litera b ].

Acestea sunt prezentate în secţiunile I şi, respectiv, II de mai jos. O fuziune în sensul articolului 3 alineatul 1 litera a din regulamentul privind concentrările economice are loc atunci când două sau mai multe întreprinderi independente fuzionează într-o întreprindere nouă şi încetează să existe în calitate de persoane juridice separate.

O fuziune poate avea de asemenea loc în cazul în care o întreprindere este preluată de o alta, ultima păstrându-şi identitatea juridică, conceptul de opțiune și esența economică timp ce prima încetează să existe în calitate de persoană juridică   8. O fuziune în sensul articolului 3 alineatul 1 litera a poate avea de asemenea loc în cazul în care, în absenţa unei fuziuni juridice, combinarea activităţilor întreprinderilor independente anterior duce la înfiinţarea unei singure entităţi economice   9.

conceptul de opțiune și esența economică strategie de tranzacționare a opțiunilor binare pe știri

Acest lucru poate apărea în special în cazul în care două sau mai multe întreprinderi, păstrându-şi personalitatea juridică individuală, stabilesc prin contract o gestiune economică comună   10 sau adoptă structura unei societăţi dublu cotate   Dacă această situaţie duce la o fuziune de facto într-o singură entitate economică a întreprinderilor implicate, operaţiunea este considerată o fuziune.

O condiţie esenţială pentru stabilirea unei astfel de fuziuni de facto este existenţa unei gestiuni economice unice, permanente. Alţi factori relevanţi pot include compensarea internă a profiturilor şi pierderilor sau o repartizare a veniturilor între diversele entităţi din cadrul grupului, precum şi răspunderea solidară a acestora sau împărţirea riscurilor externe.

conceptul de opțiune și esența economică indicatori de opțiuni binare cu semnale exacte

Fuziunea de facto se poate baza în exclusivitate pe aranjamente contractuale   12dar poate fi consolidată de asemenea prin participaţii încrucişate între întreprinderi ce formează o entitate economică.

Preluarea controlului de către o persoană sau întreprindere Articolul 3 alineatul 1 litera b prevede că, în cazul preluării controlului, are loc o concentrare economică. Controlul poate fi preluat de o întreprindere independentă sau de mai multe întreprinderi care acţionează în comun.

Controlul poate fi de asemenea preluat de o persoană în cazurile în care persoana respectivă controlează deja independent sau în comun cel puţin încă o întreprindere sau, alternativ, de mai multe persoane care controlează o altă întreprindere şi întreprinderi.

Prin urmare, se consideră că preluarea controlului de către persoane fizice generează o modificare de durată în structura întreprinderilor implicate numai în cazul în care persoanele fizice efectuează activităţi economice ulterioare pe cont propriu sau în cazul în care controlează cel puţin încă o întreprindere   De regulă, controlul este preluat de persoane sau întreprinderi care sunt titulari ai drepturilor sau beneficiari ai drepturilor care le conferă controlul [articolul 3 alineatul 3 litera a ].

Cu toate acestea, se poate întâmpla ca titularul legal al conceptul de opțiune și esența economică de control să fie altul decât persoana fizică sau întreprinderea care deţine de fapt puterea conceptul de opțiune și esența economică de a exercita drepturile conferite de respectivul pachet.

Este, de exemplu, cazul unei întreprinderi care se foloseşte de o altă persoană sau o altă întreprindere pentru preluarea pachetului de control şi are dreptul de a-şi exercita drepturile prin acea persoană sau întreprindere, ceea ce înseamnă că aceasta din urmă este formal titularul drepturilor, dar acţionează numai în calitate de agent.

În această situaţie, controlul este preluat de întreprinderea care se află în realitate în spatele operaţiunii şi deţine puterea de a controla întreprinderea ţintă [articolul 3 alineatul 3 litera b ]. Tribunalul de Primă Instanţă a concluzionat din conceptul de opțiune și conceptul de opțiune și esența economică economică prevedere că controlul deţinut de societăţile comerciale poate fi atribuit acţionarilor unici sau majoritari ai acestora sau celor care controlează în comun societăţile, deoarece societăţile în cauză respectă, în orice situaţie, deciziile luate de acţionarii respectivi   O participaţie de control deţinută de entităţi diferite dintr-un grup este de regulă atribuită întreprinderii care exercită controlul asupra diferiţilor opțiune recenzii reale legali ai drepturilor.

În alte cazuri, pentru a demonstra acest tip de control indirect este necesară, separat sau în asociere, o evaluare de la caz la caz a unei serii de factori, cum ar fi participaţiile, relaţiile contractuale, sursa de finanţare sau legăturile de familie   În cazul preluării controlului prin fondurile de investiţii pot apărea probleme specifice.

conceptul de opțiune și esența economică copiați recenziile comercianților de opțiuni binare

Comisia va analiza structurile care implică fonduri de investiţii de la caz la caz, dar unele caracteristici generale ale acestor structuri pot fi stabilite pe baza experienţei anterioare a Comisiei. Fondurile de investiţii sunt înfiinţate adesea sub forma juridică de societăţi în comandită, în care investitorii participă în calitate de comanditari şi în care, în mod normal, nu îşi exercită controlul, în mod individual sau colectiv.

Fondurile de investiţii preiau de obicei acţiunile şi drepturile de vot care conferă controlul asupra societăţilor din portofoliu. În funcţie de împrejurări, controlul este exercitat în mod normal de societatea de investiţii care a înfiinţat fondul, deoarece fondul în sine reprezintă un simplu mijloc de investiţii; în cazuri excepţionale, controlul poate fi exercitat de către fond. Societatea de investiţii, de regulă, îşi exercită controlul prin intermediul structurii organizaţionale, de exemplu, prin controlul conceptul de opțiune și esența economică societăţii în comandită, sau prin dispoziţii contractuale, precum contracte de consultanţă, sau printr-o combinaţie între cele două.

Acest lucru se întâmplă chiar dacă societatea de investiţii nu deţine societatea care acţionează în calitate de comanditar, dar acţiunile sunt deţinute de persoane fizice care pot fi în legătură cu societatea de investiţii sau de un fond fiduciar.

Dispoziţiile contractuale cu societatea de investiţii, în special contractele de consultanţă, vor avea o importanţă sporită dacă comanditarul nu dispune de resurse proprii şi personal pentru gestionarea societăţilor din portofoliu, dar constituie doar o structură de societate ale cărei activităţi sunt îndeplinite de persoane în legătură cu societatea de investiţii.

Conceptul de opțiune și esența economică aceste împrejurări, societatea de investiţii preia de regulă conceptul de opțiune și esența economică indirect în sensul articolului 3 alineatul 1 litera b şi a articolului 3 alineatul 3 litera b din regulamentul privind concentrările economice şi are competenţa de a exercita drepturile deţinute în mod direct de către fondul de investiţii   Metode de control În articolul 3 alineatul 2 din regulamentul privind concentrările economice, controlul este definit drept posibilitatea exercitării unei influenţe decisive asupra unei întreprinderi.

conceptul de opțiune și esența economică câștigați bani cu Internet fără site- ul dvs. web

Prin urmare, nu trebuie demonstrat faptul că influenţa decisivă este sau va fi exercitată cu adevărat. Cu toate acestea, posibilitatea de exercitare a respectivei influenţe trebuie să devină efectivă   Articolul 3 alineatul 2 prevede că posibilitatea de exercitare a influenţei decisive asupra unei întreprinderi poate exista pe baza drepturilor, contractelor sau oricăror altor metode, separat sau în asociere, şi având în vedere considerentele de fapt şi de drept în cauză.

Prin urmare, o concentrare poate apărea pe bază juridică şi de facto, poate lua forma controlului exclusiv sau în comun şi se extinde asupra întregului sau anumitor părţi ale uneia sau mai multor întreprinderi [conform articolului 3 alineatul 1 litera b ]. Cea mai obişnuită metodă de preluare a controlului este achiziţionarea de acţiuni, combinată cu un acord al acţionarilor în cazul controlului în comun, sau preluarea de active.

Uniunea Europeană produce anual peste 2,5 miliarde de tone de deșeuri. În prezent, își actualizează legislația privind gestionarea deșeurilor pentru a promova trecerea la un model mai durabil, cunoscut sub numele de economia circulară. Dar ce anume înseamnă economia circulară?

Controlul poate fi preluat de asemenea pe bază contractuală. Pentru a conferi control, contractul trebuie să ducă la un control similar al conducerii şi al celorlalte resurse ale întreprinderii, ca în cazul preluării de acţiuni sau Îmi câștig existența pe internet. În plus faţă de transferul controlului asupra conducerii şi resurselor, aceste contracte trebuie să aibă o durată foarte lungă de regulă fără posibilitate de reziliere înainte de termen pentru partea care acordă drepturile contractuale.

Numai aceste contracte pot duce la modificarea structurală a pieţei   Exemple de astfel de contracte sunt contractele organizaţionale încheiate în baza dreptului comercial naţional   20 sau alte tipuri de conceptul de opțiune și esența economică, de exemplu sub formă de acorduri de închiriere a activităţii comerciale, dând achizitorului controlul asupra conducerii şi resurselor în ciuda faptului că drepturile de proprietate sau acţiunile nu sunt transferate.

În acest sens, articolul 3 alineatul 2 litera a menţionează că respectivul control poate fi constituit de asemenea prin dreptul de a folosi activele unei întreprinderi   Aceste contracte pot duce de asemenea la o situaţie de control în comun dacă atât proprietarul activelor, cât şi întreprinderea care controlează gestionarea deţin drepturi de veto faţă de deciziile comerciale strategice   În conformitate cu aceste consideraţii, acordurile de franciză de regulă nu conferă francizorului control asupra activităţii comerciale a francizatului privind francizorul.

De regulă, francizatul exploatează resursele pe cont propriu conceptul de opțiune și esența economică dacă părţi esenţiale ale activelor pot aparţine francizorului   Mai mult, controlul poate fi de asemenea stabilit prin alte metode. Relaţiile pur economice pot juca un rol decisiv în preluarea controlului. În împrejurări excepţionale, o situaţie de dependenţă economică poate duce la un control de facto în care, de exemplu, contracte de furnizare pe termen lung foarte importante sau credite acordate de către furnizori sau consumatori, combinate cu legături structurale, conferă o influenţă decisivă   În această situaţie, Comisia analizează cu atenţie dacă aceste legături economice, combinate cu alte legături, sunt suficiente pentru a duce la o modificare de lungă durată a controlului   Preluarea controlului poate avea loc chiar dacă aceasta nu este intenţia declarată a părţilor sau dacă achizitorul rămâne pasiv, iar preluarea controlului este declanşată de acţiunea unor părţi terţe.

Situaţiile în care modificarea controlului rezultă din moştenirea de către un acţionar sau în care retragerea unui acţionar declanşează o modificare a controlului, în special o trecere de la controlul în comun la controlul exclusiv   Legislaţia naţională din cadrul unui stat membru poate cuprinde norme specifice privind structura organismelor care reprezintă organizarea procesului de luare a deciziilor în cadrul unei întreprinderi. În timp ce această legislaţie poate conferi putere de control asupra altor persoane decât acţionarii, în special asupra reprezentanţilor angajaţilor, conceptul de control în temeiul regulamentului privind concentrările economice nu se referă la aceste mijloace de influenţă deoarece regulamentul privind concentrările economice se bazează pe influenţa decisivă conceptul de opțiune și esența economică care dispune pe baza drepturilor, activelor sau contractelor sau pe baza mijloacelor de facto echivalente.

  1. Cea mai avansată strategie în opțiuni binare
  2. Bani rapidi pe opțiuni binare

Restricţiile prevăzute în actele constitutive sau în legislaţia generală cu privire la conceptul de opțiune și esența economică care pot face parte din consiliul de administraţie, cum ar fi dispoziţii privind numirea unor membri independenţi sau excluzând persoanele care deţin o funcţie sau sunt angajate în societăţile-mamă, nu exclud existenţa unui control atâta timp cât acţionarii sunt aceia care hotărăsc componenţa organelor decizionale   Similar, în ciuda dispoziţiilor dreptului intern care prevăd că deciziile unei societăţi trebuie să fie luate de organele societăţii în interesul acesteia, persoanele care dispun de drepturile de vot au competenţa de a adopta aceste decizii şi prin urmare au posibilitatea de a exercita o influenţă decisivă asupra societăţii   Conceptul de control în temeiul regulamentului privind concentrările economice poate fi diferit faţă de cel aplicat în domenii specifice ale dreptului comunitar şi naţional privind, de exemplu, normele prudenţiale, impozitarea, transportul aerian sau mass-media.

Obiectul controlului conceptul de opțiune și esența economică Regulamentul privind concentrările economice prevede la articolul 3 conceptul de opțiune și esența economică 1 litera b punctul 2 că obiectul controlului poate fi una sau mai multe sau părţi din întreprinderi care constituie persoane juridice sau activele unor astfel de persoane juridice sau numai anumite active. Preluarea controlului asupra activelor poate fi considerată o concentrare numai dacă aceste active constituie întregul întreprinderii bufniță pentru opțiuni binare o parte a acesteia, mai precis o activitate comercială prezentă pe piaţă, căreia i se poate atribui o cifră de afaceri   Transferul bazei de clienţi a unei societăţi poate îndeplini aceste criterii dacă acest lucru este suficient pentru a transfera o activitate comercială cu o cifră de afaceri pe piaţă   O tranzacţie rezumată la conceptul de opțiune și esența economică necorporale, cum ar fi mărci de fabricaţie, patente sau drepturi de autor pot fi considerate de asemenea o concentrare dacă aceste active constituie o activitate comercială cu o cifră de afaceri.

În orice caz, transferul licenţelor pentru mărci de fabricaţie, patente şi drepturi de autor, fără active suplimentare, poate îndeplini aceste criterii numai dacă licenţele sunt exclusive cel puţin într-un anume teritoriu, iar prin transferul acestor licenţe se transferă activitatea care generează cifra de afaceri   Pentru licenţe nonexclusive se exclude faptul că acestea pot constitui o activitate comercială pe cont propriu, căreia i se asociază o cifră de afaceri.

conceptul de opțiune și esența economică câștiguri decente online

În cazul în care o întreprindere externalizează activităţi interne, precum furnizarea de servicii sau fabricarea de produse, unui furnizor de servicii, apar probleme specifice. Cazuri tipice sunt reprezentate de externalizarea serviciilor IT către societăţi specializate de IT. Contractele de externalizare pot lua mai multe forme; caracteristica comună a acestora este faptul că furnizorul de servicii externalizate pune la dispoziţia consumatorului serviciile efectuate la nivel intern înainte.

Cazurile de externalizare simplă nu implică niciun transfer de active sau angajaţi către furnizorii de servicii externalizate, dar în general activele sau angajaţii sunt reţinuţi de către consumator. Un astfel de contract de externalizare este afiliat unui contract normal de servicii şi chiar dacă furnizorul de servicii externalizate dobândeşte dreptul de a direcţiona activele şi angajaţii consumatorului, nu rezultă nicio concentrare dacă activele şi angajaţii vor fi folosiţi exclusiv la furnizarea de servicii consumatorului.

O concentrare ia naştere în aceste împrejurări numai dacă activele constituie întregul sau o parte a unei întreprinderi, mai precis o activitate cu acces la piaţă. Este necesar ca activele dedicate anterior activităţilor interne ale vânzătorului să permită furnizorului de servicii externalizate să furnizeze servicii nu numai clientului care externalizează, dar şi părţilor terţe, imediat sau la scurt timp după transfer.

Acesta este cazul dacă transferul se referă la o entitate internă sau la o filială deja implicată în furnizarea de servicii terţelor părţi. În cazul în care situaţia nu este cea descrisă mai sus, activele transferate în cazul fabricării ar trebui să conţină instalaţii de producţie, tehnologia produsului este suficient dacă activele transferate permit dezvoltarea unor astfel de capacităţi în viitorul apropiat şi, dacă nu se poate indicator de opțiuni binare kst acces la piaţa, mijloacele cumpărătorului de a putea intra pe piaţă într-o perioadă scurtă de timp de exemplu, incluzând contractele sau mărcile existente   În ceea ce priveşte furnizarea de servicii, activele transferate ar trebui să includă tehnologia necesară de exemplu, personalul şi proprietatea intelectuală corespunzătoare şi acele infrastructuri care permit accesul pe piaţă cum ar fi, de exemplu, instrumente de marketing   Astfel, activele transferate trebuie să includă cel puţin acele elemente esenţiale care ar permite celui care le dobândeşte să dezvolte o prezenţă pe piaţă într-un interval de timp similar cu perioada de lansare pentru asociaţiile în participaţiune, conform menţiunilor conceptul de opțiune și esența economică mai jos de la punctele 97 şi Ca şi în cazul asociaţiilor în participaţiune, pentru evaluare, Comisia va lua în considerare planurile de afaceri justificate şi caracteristicile generale conceptul de opțiune și esența economică pieţei.

În cazul în care activele transferate nu permit cumpărătorului să-şi dezvolte cel puţin o prezenţă pe piaţă, este probabil ca acestea să fie folosite numai pentru furnizarea de servicii clientului care externalizează. În aceste împrejurări, tranzacţia nu duce la o modificare de durată a structurii de piaţă şi contractul conceptul de opțiune și esența economică externalizare este iarăşi similar cu un contract de prestări servicii.

Tranzacţia nu va constitui o concentrare. Cerinţele specifice în temeiul cărora o asociaţie în participaţiune pentru furnizarea de servicii de externalizare este considerată o concentrare sunt evaluate în prezenta comunicare în conceptul de opțiune și esența economică privind asociaţiile în participaţiune cu funcţionalitate deplină.

Modificarea de lungă durată a controlului Articolul 3 alineatul 1 din regulamentul privind concentrările economice defineşte conceptul de concentrare astfel încât să acopere operaţiunile numai dacă acestea generează o modificare de lungă durată în controlul întreprinderilor implicate şi, în conformitate cu cele adăugate la considerentul 20, în structura pieţei.

Regulamentul privind concentrările cum să înveți cum să câștigi bitcoin nu se referă la tranzacţiile care duc numai la o modificare temporară a controlului. Cu toate acestea, o modificare de lungă durată a controlului nu este exclusă prin faptul că acordurile fundamentale au fost încheiate pe o perioadă limitată, cu condiţia ca respectivele acorduri să poată fi reînnoite.

Cost de oportunitate

O concentrare poate apărea chiar şi în cazurile în care acordurile prevăd o dată limită, dacă perioada prevăzută este suficient de lungă pentru a duce la o modificare de lungă durată a controlului întreprinderilor implicate   Întrebarea dacă o operaţiune care duce la o modificare de lungă durată în structura pieţei este de asemenea relevantă pentru evaluarea anumitor operaţiuni succesive, în care prima tranzacţie este numai tranzitorie. În această privinţă pot fi identificate mai multe scenarii.

conceptul de opțiune și esența economică pariuri video cu opțiuni binare

Într-un scenariu, câteva întreprinderi se unesc numai în scopul de a prelua o altă societate în temeiul unui acord de repartizare a activelor dobândite în conformitate cu un plan preexistent, imediat după încheierea tranzacţiei. În aceste împrejurări, ca o primă etapă, preluarea întregii societăţi ţintă este efectuată de una sau mai multe întreprinderi. În etapa secundă, activele preluate sunt repartizate între mai multe întreprinderi. Întrebarea este conceptul de opțiune și esența economică prima tranzacţie trebuie considerată o concentrare distinctă, care implică o preluare a controlului exclusiv în cazul unui singur cumpărător sau a controlului în comun în cazul unei preluări în comun a întregii întreprinderi ţintă, sau dacă numai preluările din cadrul celui de-al doilea pas constituie concentrări, conform cărora întreprinderea care în cazul în care puteți face bani mari controlul primeşte partea care o interesează din întreprinderea ţintă.

Comisia consideră că prima tranzacţie nu constituie o concentrare şi examinează dobândirea controlului de către beneficiarii finali în cazul în care este îndeplinit un anumit număr de condiţii: în primul rând, dezmembrarea ulterioară trebuie să fie convenită între diverşii cumpărători printr-o metodă legală obligatorie. În al doilea rând, nu trebuie să existe dubii că a doua etapă, repartizarea activelor preluate, va avea loc într-o perioadă scurtă de timp după prima preluare.

Comisia consideră că în mod normal perioada de timp maximă pentru repartizarea activelor trebuie să fie de un an   Dacă sunt îndeplinite ambele condiţii, prima preluare nu duce la o modificare structurală de lungă durată.

Meniu de navigare

Nu există o concentrare efectivă a puterii economice între achizitor i şi societatea ţintă ca un întreg din moment ce activele preluate nu sunt păstrate într-un mod nedivizat, pentru o perioadă de lungă durată, dar numai pentru perioada necesară pentru îndeplinirea divizării imediate a activelor preluate.

În aceste împrejurări, numai preluările diferitelor părţi ale întreprinderii din cadrul etapei secundare vor constitui concentrări, în timp ce fiecare din aceste preluări de către cumpărători diferiţi vor constitui o concentrare separată. Acest lucru are loc indiferent dacă prima preluare este efectuată de o singură întreprindere   36 sau în comun, de întreprinderi implicate de asemenea în etapa a doua   În orice caz, trebuie menţionat faptul că sfera de aplicare a deciziei de autorizare va permite numai preluarea întregii societăţi ţintă dacă divizarea poate fi iniţiată la scurt timp după preluare, iar părţile diferite ale întreprinderii ţintă sunt vândute direct cumpărătorului final în cauză.

Cu toate acestea, dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, în special dacă nu este sigur faptul că etapa a doua va fi iniţiată la scurt timp după prima preluare, Comisia va considera prima tranzacţie o concentrare separată, care implică întreaga întreprindere ţintă.

Acesta este, de exemplu, cazul în care prima tranzacţie poate fi de asemenea iniţiată în mod independent de cea de-a doua tranzacţie   38 sau dacă este necesară o perioadă tranzitorie mai lungă pentru a diviza întreprinderea ţintă   Un al doilea scenariu este reprezentat de o operaţiune care duce la controlul în comun de-a lungul perioadei de demarare dar, în conformitate cu acordurile obligatorii din punct de vedere juridic, acest control în comun va fi transformat în control exclusiv de unul din acţionari.

Deoarece situaţia de control în comun nu poate constitui o modificare de lungă durată a controlului, întreaga operaţiune poate fi considerată o preluare a controlului exclusiv. În trecut, Comisia a acceptat ca această perioadă de demarare să dureze până la trei ani

Ațiputeafiinteresat