Serviciul public și venituri suplimentare

Stabileşte şi răspunde de aplicarea masurilor legale ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare, în scopul identificării şi sancţionării evaziunii fiscale şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local; 2.

venituri pe internet fără investiții

Asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor; 3. Ia măsuri pentru asigurarea fondurilor necesare funcţionării unităţilor de învăţământ; 4.

învățarea de a tranzacționa cu opțiuni binare 24opton

Asigură măsurile necesare pentru aplicarea normelor legale privind întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special; 5.

Urmăreşte recuperarea pagubelor pricinuite de funcţionarii din cadrul Primăriei comunei Văliug şi a serviciilor acesteia, precum şi recuperarea sumelor datorate de persoanele fizice şi juridice care nu şi-au onorat obligaţiile de plată către bugetul local; 6.

platforma liderilor de opțiuni

Aplică viza de control financiar preventiv şi stabileşte normele necesare pentru respectarea Legii contabilităţii; 7. Întocmeşte proiectul bugetului local al comunei Văliug şi proiectele de rectificare ale acestuia; 8. Întocmeşte raportul primarului privind Proiectul bugetului local al comunei Brestovăț; 9.

opțiunea spot este

Asigură şi răspunde de încasarea veniturilor bugetului local serviciul public și venituri suplimentare utilizarea acestora conform prevederilor bugetare; Face propuneri de serviciul public și venituri suplimentare a impozitelor şi taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local datorate de contribuabili persoane fizice, persoane juridice, asociaţii familiale etc.

Fundamentează instituirea de taxe speciale pentru serviciile publice create la nivelul comunei în scopul satisfacerii unor nevoi ale cetăţenilor, colaborând în acest sens cu celelalte servicii din Primărie; Face propuneri pentru acordarea eşalonării la plata, amânării la plata la sfârşitul anului calendaristic, precum şi reducerii de majorări de întârziere pentru impozitele şi taxele locale neachitate, pentru cazuri şi motive temeinic justificate în vederea aprobării acestora de către Consiliul local; Face propuneri pentru majorarea sau serviciul public și venituri suplimentare impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe în limita prevăzută de lege; Fundamentează propunerile privind indexarea anuală a impozitelor şi taxelor locale precum şi amenzilor, potrivit legii; Răspunde de recuperarea sumelor restante datorate de agenţii economici pe cale de decontare bancară, titlu executoriu sau prin executare silită, potrivit legii, asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor, în cazul neachitării la termen a taxelor şi impozitelor locale stabilite de Consiliul local; Întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale şi le depune la Direcţia generală a finanţelor publice; Urmăreşte execuţia bugetului local şi întocmeşte raportul privind contul de execuţie a acestuia; Întocmeşte balanţele de verificare lunare; Asigură gestionarea judicioasă şi eficientă a fondurilor publice; Organizează, coordonează, îndruma şi controlează activitatea de evidenţă şi încasare a impozitelor şi taxelor şi răspunde de confirmarea în termen a preluării spre executare a debitelor primite de serviciul public și venituri suplimentare alte unităţi şi a căror încasare se face prin Serviciul impozite şi taxe; Urmăreşte şi asigură efectuarea obligaţiilor de plată, conform prevederilor legale; Analizează solicitările de subvenţii care se acordă din bugetul local; Copyright© - Primaria Văliug.

graficul pentru opțiunile binare M5

Ațiputeafiinteresat