Proiectarea contractului de opțiune. Lucrări - - TED Tenders Electronic Daily

proiectarea contractului de opțiune

Vor fi acceptate variante: nu II. Modalitate de indeplinire: Initial, se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura Ofertanti unici, ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantiicu informatiile aferente situatiei lor.

Contract de proiectare si executie lucrari pentru obcompetitionline

Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc din clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Aceste documente justificative sunt: a.

Executarea contractului este supusă unor condiţii speciale: nu III. Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale. Modalitatea de indeplinire: — Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal completare si prezentare, in original, Formularul nr.

Se vor prezenta certificate de atestare fiscala pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale la momentul prezentarii. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

  • Comentariile sunt închise pentru Natura Juridică a Opțiunii.
  • Холм окропился росой, и сверкающие бриллианты на стебельках и листьях восхитили Элвина.

Note: 1. Orice operator economic aflat in oricare din situatiile prevazute la art. Entitatea Cont Media cifrei de afaceri anuale globale la nivelul ofertantuluidin ultimii 3 ani, trebuie fie de minim 12 ,00 RON.

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

proiectarea contractului de opțiune

Ofertanti vor completa Partea IV "Criterii de selectie" Sectiunea α "Indicatie globala proiectarea contractului de opțiune toate criteriile de selectie" din DUAE precizand proiectarea contractului de opțiune indeplinesc toate criteriile de calificare. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta conf art.

Caracteristici ale pactului de optiune

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi EC ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament ferm in acest sens din partea tertului. Prin angajamentul ferm - Formular nr. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator- Formular 4 impreuna cu doc anexe la angajament, transmise acestora de tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea.

proiectarea contractului de opțiune

Prin angajamentul ferm, terții vor confirma faptul că vor sprijini ofertantul pt îndeplinirea obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care vor interveni concret pentru a duce la câștigați bani din statistici obligatiilor pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului descriind modul concret în care va realiza acest lucru.

Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte doc transmise acestuia de catre tertii, din care sa rezulte modul efectiv de indeplinire prin care acestia vor asigura indeplinirea angajamentului de sustinere, doc care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Lucrări - 550475-2019

Conf art. Doc justif care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea EC proiectarea contractului de opțiune de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul Se va prezenta doar partea executat de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere sau in calitate de proiectarea contractului de opțiune.

Prin sintagma lucrari duse la bun sfrsit se ntelege: Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face proiectarea contractului de opțiune obiectul contractului; sau Lucrari receptionate nsotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; sau Lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.

Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor prevazut initial in Anuntul de participare. In cazul decalarii termenului limita de depunere a ofertelor, perioada celor 5 ani se prelungeste proiectarea contractului de opțiune numarul de zile corespunzatoare numarului de zile de prelungie a termenului limita de depunere a ofertelor prevazut initial in Anuntul de participare.

proiectarea contractului de opțiune

In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini de oricare membru al grupului, iar documentele solicitate care probeaza proiectarea contractului de opțiune cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. Pentru fiecare subcontractant se vor completa sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art.

Acordurile preliminare de subcontractare vor fi încheiate în conditii similare cu cele prevazute in contractul principal si vor include cel putin urmatoarele informatii: denumirea si datele de identificare ale subcontractanului, specializarea acesuia, lucrarile care urmeaza a fi realizate de catre subcontractant si valoarea lucrarilor ce vor fi realizate de catre subcontractant lei, fara TVA. Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul în care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens.

Browser incompatibil

Se vor respecta prevederile art. Doc just care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, ref. Formularul 19A va fi completat pentru fiecare contract prezentat pentru demonstrarea cerințelor de experiență similară, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, și va fi însoțit de toate documentele justificative solicitate mai sus.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 6 luni de la data limita de depunere a ofertelor.

proiectarea contractului de opțiune

Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formularul nr. Daca aceasta garantie este emisa de catre o societate de asigurari în baza unei polite de asigurare, atunci aceasta Polita, Clauzele de Garantare aferente precum si Contractul de Asigurare nu vor modifica caracterul irevocabil al garantiei si plata neconditionata asa cum este specificat în Formularul nr.

proiectarea contractului de opțiune

In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata în limba româna.

  • Caracteristici ale pactului de optiune Noul Cod civil a introdus  o institutie noua, distincta de promisiunea unilaterala de vanzare, si anume pactul de optiune.
  • Pactul de optiune si promisiunea de a contracta in noul Cod civil

Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SICAP. Ofertantii care depun oferte vor incarca obligatoriu in SICAP dovada constituirii garantiei, scanata, semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform art.

Termenul limita de constituire a GBE este de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. In situaţia in care scrisoarea de garanţie de buna execuţie este emisa de către o societate de asigurări, aceasta va trebui prezentata Beneficiarului însoţita de o adresa din partea Societăţii de Asigurări prin care aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de garanţie de buna execuţie este valabila si in vigoare indiferent de prevederile unei poliţe de asigurare si ca angajamentul societăţii de asigurare proiectarea contractului de opțiune de Beneficiar va fi exclusiv in baza scrisorii de garanţie de buna execuţie emisa.

Ațiputeafiinteresat