Modul de determinare a veniturilor suplimentare,

Standardul naţional de contabilitate S. Obiectiv 2. Obiectivul prezentului standard îl constituie stabilirea modului de determinare şi constatare a veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor aferente contractelor de construcţie, descrierea metodicii de contabilizare, repartizare pe perioadele de gestiune şi reflectare a acestora în rapoartele financiare.

Impozitul pe venit legislatie, calcul, termene de plata - Calculator Venituri

Domeniul de aplicare 3. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sînt înregistrate în Republica Moldova şi execută lucrări în antrepriză, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor acestora şi altor subdiviziuni structurale cu sediul atît pe teritoriul Moldovei, cît şi peste hotarele ei.

Prezentul standard nu se extinde asupra persoanelor juridice şi fizice care execută lucrări de construcţii în regie, precum şi asupra unităţilor de deservire şi auxiliare ale antreprenorilor care ţin contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor în conformitate cu S. Definiţii 5. Noţiunile utilizate în prezentul standard semnifică: Contract de construcţie  în continuare "contract" - contract încheiat între antreprenor şi beneficiar pentru construcţia unui obiect distinct sau a unui grup de obiecte, care modul de determinare a veniturilor suplimentare strîns interconexate şi interdependente conform condiţiilor proiectării, tehnologiei construcţiei şi funcţionării sau potrivit destinaţiei utilizării finale acestora.

modul de determinare a veniturilor suplimentare

Contract cu valoare fixă - contract conform căruia părţile acceptă o valoare fixă a contractului de antrepriză sau o cotă stabilită a antreprenorului în produsul final.

În unele cazuri valoarea contractului în cauză poate să varieze din motivul modificării acceptate de părţi a clauzelor contractului.

Этапы жизненного события

Contract în regie de recompensă  - contract conform căruia modul de determinare a veniturilor suplimentare i se recuperează cheltuielile efective aferente nemijlocit executării contractului de antrepriză la sumele convenite cu beneficiarul plus o recompensă fixă sau un procent din suma cheltuielilor stipulat în contract.

Contract mixt - contract ce îmbină concomitent clauzele contractelor cu valoare fixă şi în regie, de exemplu, contract în regie care stipulează anticipat preţul maxim.

Ce trebuie să faceţi dacă aţi avut venituri din Activităţi impuse pe bază de norme de venit Explicaţii Pentru persoanele fizice autorizate PFA care realizează venituri din activităţi independente şi desfăşoară activităţi cuprinse în nomenclatorul stabilit de direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, individual, fără angajaţi, venitul net se poate determina pe bază de norme anuale de venit. Norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de către direcţia generală ale finanţelor publice judeţeană, în funcţie de specificul activităţii şi de zona în care vă desfăşuraţi activitatea.

Modificare - modificare a clauzelor contractului iniţial acceptată de antreprenor şi beneficiar. Suma reclamaţiei pretenţiei  - suma pe care antreprenorul are intenţia să o încaseze de la beneficiar în calitate de recuperare a consumurilor de antrepriză neincluse în valoarea contractului de construcţie.

Plăţi de stimulare - sume suplimentare cuvenite antreprenorului şi plătite acestuia de beneficiar în cazul respectării clauzelor contractului.

modul de determinare a veniturilor suplimentare

Venitul aferent contractelor de antrepriză - aflux global de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, care apare în procesul executării contractelor, sub formă de majorare a activelor sau diminuare a datoriilor, ce generează creşterea capitalului propriu, cu excepţia majorărilor pe seama aporturilor proprietarilor întreprinderii.

Consumuri aferente contractelor de antrepriză - resurse consumate pentru executarea contractului de construcţie în scopul obţinerii unui venit şi care urmează a fi recuperate de beneficiar.

SNC 11 \"Contractele de construcţie\" - Moldauditing

Cheltuieli aferente contractelor de antrepriză - consumurile aferente contractului de construcţie în ansamblu sau pe stadii distincte ale acestuia predate de antreprenor şi recepţionate de beneficiar.

Contracte de construcţie pe obiecte şi combinate 6. Prevederile prezentului standard se aplică, de regulă, faţă de un contract distinct, iar în unele cazuri - faţă de unele părţi obiecte distincte ale unui contract sau faţă de un grup de contracte.

 1. Care roboți de tranzacționare sunt mai buni
 2. Первых этих воспоминаний было очень немного, и все они странным образом начинались лишь в какой-то строго определенный момент времени, но зато были кристально ясны.
 3. Словом, я сильно сомневаюсь, что хоть кто-то приходит сюда чаще, чем два-три раза в год.
 4. Эристон и Итания посвящали воспитанию Олвина никак не более трети своего времени, и они сделали все, что от них ожидалось, В обязанности Джизирака входили наиболее серьезные аспекты обучения Олвина.
 5. Câștigurile de pe site- ul oficial pe internet
 6. Strategia este cea mai simplă opțiune pentru

La încheierea unui contract pentru construcţia cîtorva obiecte, fiecare din acestea se examinează ca un contract pe obiecte modul de determinare a veniturilor suplimentare dacă: a valoarea contractuală este stabilită pe fiecare obiect; b s-a ajuns la înţelegerea privind recepţionarea sau refuzul de recepţionare unui obiect distinct; c veniturile, consumurile modul de determinare a veniturilor suplimentare cheltuielile de antrepriză se determină şi se constată pe fiecare obiect în parte.

Grupul de contracte cu unul sau cu mai mulţi beneficiari se consideră contract unic în cazul în care: a pentru grupul de contracte se întocmeşte o documentaţie unică de proiect şi deviz deviz general ; b contractele sînt strîns legate între ele şi constituie o parte a unui proiect pentru care se determină sumele totale ale veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor; c contractele se execută concomitent sau într-o succesiune continuă.

Declaratia unica

Componenţa şi măsurarea venitului aferent contractului de antrepriză 9. Venitul aferent contractului de antrepriză include: a suma iniţială a venitului; b suma veniturilor rezultată din modificări şi reclamaţii; c suma venitului sub forma plăţilor de stimulare; d alte venituri recuperate de beneficiar conform clauzelor contractului.

modul de determinare a veniturilor suplimentare

Suma iniţială a venitului aferent contractului de antrepriză reprezintă suma venitului stipulată în contract la încheierea acestuia între antreprenor şi beneficiar. În procesul executării contractului mărimea iniţială a venitului poate să se schimbe în urma modificărilor, reclamaţiilor şi plăţilor de stimulare.

Suma venitului rezultată din modificări este inclusă în venitul aferent contractului de antrepriză în cazul în care: a beneficiarul şi antreprenorul au căzut de acord asupra modificării; b mărimea venitului dat poate fi determinată cu certitudine.

Cum să publici propria ta carte

Suma venitului rezultată din reclamaţii se include în venitul aferent contractului de antrepriză în cazul în care: a reclamaţiile înaintate sînt recunoscute de beneficiar sau adjudecate spre percepere de instanţele judecătoreşti; b mărimea venitului dat poate fi determinată cu certitudine. Suma plăţilor de stimulare se include în venitul aferent contractului de antrepriză în cazul în care: a aceasta poate fi determinată cu certitudine; b clauzele stipulate în contract sînt respectate.

Suma altor venituri recuperate de către beneficiar conform clauzelor contractului se include în venitul de antrepriză în cazul în care: a aceasta poate fi determinată cu certitudine; b beneficiarul şi antreprenorul au căzut de acord asupra acestor clauze.

modul de determinare a veniturilor suplimentare

În componenţa veniturilor de antrepriză nu se includ sumele încasate în numele persoanelor terţe, de exemplu, taxa pe valoarea adăugată, accizele, încasările totale primite de către antreprenor, din însărcinarea persoanelor terţe, din vînzarea mărfurilor producţiei acestora, întrucît aceste sume nu reprezintă un avantaj economic al antreprenorului şi nu influenţează capitalul propriu al acestuia. Venitul de antrepriză se măsoară la valoarea venală a recuperării primite sau care urmează a fi primită cu scăderea rabaturilor şi reducerilor comerciale admise de antreprenor.

Componenţa şi măsurarea consumurilor şi cheltuielilor aferente contractului de antrepriză În procesul executării contractelor de construcţie se disting consumuri şi cheltuieli aferente contractului de antrepriză.

modul de determinare a veniturilor suplimentare

Consumuri aferente contractului de antrepriză Consumurile aferente contractului de antrepriză includ: a consumurile directe; b consumurile modul de determinare a veniturilor suplimentare de producţie; c consumurile generale aferente contractului; d alte consumuri recuperate de beneficiar potrivit clauzelor contractului.

Consumuri directe sînt consumurile ce ţin nemijlocit de executarea lucrărilor prevăzute de un contract de antrepriză concret şi incluse direct în costul acestora. În cazul nerecunoaşterii de către beneficiar a reclamaţiilor înaintate modul de determinare a veniturilor suplimentare consumuri se constată drept cheltuieli ale perioadei; j dobînzile şi alte consumuri privind creditele şi împrumuturile aferente nemijlocit unui contract de antrepriză concret, capitalizate în conformitate cu S.

Consumuri indirecte de producţie sînt consumurile aferente întreţinerii şi exploatării maşinilor, mecanismelor şi utilajului, care deservesc cîteva contracte de antrepriză în cursul perioadei de gestiune, dar care nu pot fi incluse direct în consumurile aferente contractului de antrepriză concret. Consumurile indirecte de producţie efective se repartizează la finele perioadei de gestiune pe contracte concrete şi alte direcţii proporţional numărului de maşină - schimburi maşină-ore lucrate de fiecare grup tip de maşini şi mecanisme sau printr-o altă metodă, stabilită de antreprenor.

Consumuri generale aferente contractului de antrepriză sînt consumurile ce ţin de dirijarea, organizarea şi deservirea contractului în ansamblu pe întreprindere şi sectoare ale producţiei de bază şi care nu pot fi incluse direct în consumurile aferente contractului de antrepriză modul de determinare a veniturilor suplimentare.

Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT

Consumurile generale aferente contractului includ: 1. Consumuri generale şi administrative: 1. Consumurile pentru deservirea lucrătorilor din construcţie: 2.

 • ORDIN 36 17/01/ - Portal Legislativ
 • La moldova de Ştefan cel Mare ; or.
 • Scurt ghid privind impozitul pe venit
 • Regimul fiscal aplicabil indemnizatiei de somaj tehnic 1.
 • Cum să faci bani stai la domiciliu mama romania
 • В изгнание он взял с собой и другой шедевр галактической науки - робота, который сейчас рассматривал Элвина и Хилвара.

Alte consumuri generale de antrepriză: 3. La finele fiecărei perioade de gestiune consumurile generale aferente contractului de antrepriză efective acumulate se repartizează în două etape: a în prima etapă consumurile generale aferente contractului de antrepriză modul de determinare a veniturilor suplimentare se repartizează între costul lucrărilor executate conform contractelor şi cheltuielile perioadei.

În acest scop se compară mărimea totală a consumurilor generale efective cu suma care urmează a fi recuperată de beneficiari în bază cumulativă cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune.

Consumurile generale aferente contractului de antrepriză în limitele sumelor recuperabile de către modul de determinare a veniturilor suplimentare se includ în costul contractelor în fiecare perioadă de gestiune, iar sumele care depăşesc acest plafon se trec la cheltuielile perioadei; b în etapa a doua suma consumurilor generale, care urmează a fi inclusă în costul lucrărilor de antrepriză, se repartizează în fiecare perioadă de gestiune între contracte concrete distincte.

În acest caz, dacă antreprenorul execută lucrări de construcţie prevăzute de numai un contract, consumurile generale se includ direct în costul acestui contract în sumă totală fără repartizare.

Ațiputeafiinteresat